Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Πληροφορίες για τις εγγραφές στην Α΄ τάξη


Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου θα πραγματοποιούνται από 15 - 29 Μαΐου 2020
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: α.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας           

Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται  η προσκόμιση του  Πιστοποιητικού  Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες  μέσω του  Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΑΙΘ.(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschoo πραγματοποιείται  από το σχολείo.

β.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή, σύμφωνα  με  τη  με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.

δ.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση  κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση  Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης  Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία  θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/τηςμαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό.